PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Přijímáme žáky do těchto oborů středního vzdělávání:

Studijní obory (čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, denní forma vzdělávání)
36 - 47 – M/01 Stavebnictví
39 - 41 - L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
16 - 02 - M/01 Průmyslová ekologie


Učební obory (tříletý učební obor s výučním listem, denní forma vzdělávání)
33-56-H/01 Truhlář
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
36-52-H/01 Instalatér
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
23-55-H/01 Klempíř
26-51-H/02 Elektrikář
36-56-H/01 Kominík


Nástavbové studium (dvouletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou – studium pro absolventy tříletých učebních oborů, denní forma vzdělávání)
64 - 41 - L/51 Podnikání

A) Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
• 36 - 47 – M/01 Stavebnictví 60
• 39 - 41 - L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 30
• 33-56-H/01Truhlář 24
• 36-64-H/01Tesař 24
• 36-67-H/01 Zedník 24
• 36-52-H/01 Instalatér 30
• 39-41-H/01 Malíř a lakýrník 15
• 23-55-H/01 Klempíř 15
• 26-51-H/02 Elektrikář 24
• 36-56-H/01 Kominík 12
• 64-41-L/51 Podnikání 30
• 16 - 02 - M/01 Průmyslová ekologie 30B) Termín podání přihlášek (do prvního kola přijímacího řízení):
1. 3. 2018 (formulář ke stažení – viz níže)

Součástí přihlášky jsou:
• výsledky vzdělávání z 1. pololetí deváté třídy a obou pololetí osmé třídy ZŠ (potvrzené základní školou, nebo ověřené kopie vysvědčení)
• posouzení zdravotní způsobilosti příslušným praktickým lékařem (neplatí pro nástavbové studium)


C) Termíny přijímacích zkoušek pro maturitní obory (i nástavbové studium):

12. a 16. 4. 2018.

• Informace k jednotné přijímací zkoušce

Přijímací zkouška se bude konat formou testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.
Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude započítávat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Přípravu zadání testů přijímací zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Informace na http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035397.html

D) První kolo přijímacího řízení
maturitní obory (včetně nástavbového studia)


Podání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy do 1. března 2018. V rámci přijímacího řízení žák vykoná dne 12. dubna 2018 jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky - na škole, kterou uvedl jako 1. školu na přihlášce ke vzdělávání. Druhý termín jednotné přijímací zkoušky je 16. dubna 2018 na 2. škole, kterou žák uvedl na přihlášce ke vzdělávání (počítá se lepší výsledek). Žák se druhého termínu přijímací zkoušky nemusí zúčastnit.
První kolo přijímacího řízení
učební obory

• žáci budou přijímáni po absolvování 9. ročníku ZŠ, ve kterém byly vyučovány všechny vyučovací předměty (z důvodu objektivity přijímacího řízení)
přijímací zkouška se nekoná
• podání přihlášky ke vzdělávání řediteli školy do 1. března 2018

a elektrotechnických zařízení
E) Kritéria přijímacího řízení
maturitní obory (včetně nástavbového studia)

Součástí přijímacího řízení je jednotná (státní) zkouška, která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury (60 minut) a písemného testu z matematiky a jejích aplikací (70 minut).
V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
Přípravu těchto testů a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení. Podle tohoto vyjádření budou uchazeči uzpůsobeny podmínky konání zkoušky.
Výsledky testů se budou podílet na celkovém hodnocení uchazeče 60 %.
Dále se hodnotí prospěch a chování na základní škole. Toto hodnocení se bude podílet na celkovém hodnocení uchazeče 40 %.
Školní přijímací zkouška se nekoná (nutná je účast na přijímací schůzce).
pro učební obory

• hodnocení na vysvědčení z pololetí deváté třídy a obou pololetí osmé třídy ZŠ vyjádřené studijním průměrem ze všech vyučovaných předmětů
• účast na přijímacím pohovoru
pokud se do přijímacího řízení přihlásí více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich pořadí průměru známek na vysvědčení

F) Rozhodnutí o přijetí
• učební obory: 22. 4. 2018 (uveřejněno na webových stránkách školy a v atriu školy)
o poslední termín na odevzdání zápisového lístku do učebních oborů: 9. 5. 2018
Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.
Podle § 183 novely školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. • maturitní obory - do 2 dnů od zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek škole – bude upřesněno.
Pozn. – Centrum musí škole zpřístupnit výsledky nejpozději 28. 4. 2018.
o poslední termín na odevzdání zápisového lístku do maturitních oborů: do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí – bude upřesněno
Podle § 183 novely školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

G) Další kolo přijímacího řízení
• vypíše ředitel školy po ukončení prvního kola přijímacího řízení, pokud během prvního kola nebude naplněn předpokládaný stav žákůIlustrační testy z matematiky, českého jazyka a literatury jsou dostupné na:
http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-ctyrlete-obory-vzdelavani-1404035119.html
Dokumenty ke stažení
Přihláška ke studiu ve střední škole

Nástavbové studium ve střední škole