Dvouleté s maturitou
64-41-L/524 Podnikání

64-41-L/524 Podnikání

Stručný popis oboru

Vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/524 Podnikání je koncipován v denní formě studia jako dvouletý, ve večerní formě studia jako tříletý a umožňuje rozšířit a doplnit všeobecné a odborné vědomosti a intelektuální dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání.

Koncepce vzdělávacího programu (učebního plánu a učebních osnov jednotlivých vyučovacích předmětů) vytváří prostor pro realizaci požadavků jednotlivých škol na doplnění profilu absolventa podle požadavků trhu práce v příslušném regionu a podle požadavků žáků. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia.

Učební plán

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 22. září 1997 č.j. 30 209/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem.

Čísla v tabulce znamenají počet vyučovacích hodin týdně pro jednotlivé předměty a ročníky studia. Čísla v závorce udávají počet vyučovacích hodin cvičení daného předmětu.

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Zkratka Počet hodin v ročníku Celkem
1 2
A. Povinné předměty
1. Základní předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 3 6
Cizí jazyk (anglický, německý) CIJ 3 3 6
Občanská nauka OBN - 1 1
Dějepis DEJ 2 - 2
Matematika MAT 2 3 5
Základy přírodních věd ??? 3 - 3
Tělesná výchova TEV 2 2 4
Práce s počítačem ??? 2 1 3
Ekonomika podniku ??? 3 3 6
Účetnictví ??? 3 3 6
Písemná a elektronická komunikace ??? 2 2 4
Právo ??? 2 1 3
Psychologie ??? 2 - 2
Chod podniku ??? - 2 2
2. Výběrové předměty
Disponibilní hodiny pro všeobecné ??? - 3 3
Disponibilní hodiny pro odborné ??? 2 4 6