Čtyřleté s maturitou
36-47-M/01 Stavebnictví (pro chlapce i děvčata)
16-02-M/001 Průmyslová ekologie
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Charakteristika oboru

Studijní obor má dvě základní části:

1.Instalace technických zařízení budov, kde se studenti seznámí se základy vytápění, vzduchotechniky, instalací vody ,kanalizace, a s plynárenstvím.

2.Elektrotechnika, která studentům přinese poznatky ze základů elektrotechniky, seznámí je s elektrickými stroji a přístroji,s elektronikou i s rozvody a užitím elektrické energie.Uplatnění

Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným.

Je připraven k výkonu náročných činností v oblasti kompletních prací na vnitřních rozvodech instalatérských i elektrotechnických, souvisejících s povoláním instalatér, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení.

Pro práce elektroinstalatérské je nutné následně vykonat zkoušku podle vyhl.č.50/1978 Sb. pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů realizovaných v učebnách školy a z odborného výcviku realizovaného ve školních dílnách, nebo na provozních pracovištích apod.

Od 1.ročníku přípravy se směřuje k realizaci jednotlivých klíčových dovedností ve všech vyučovacích předmětech.

Od 2.ročníku přípravy je věnována zvláštní pozornost dosažení odpovídajících dovedností v oblasti matematiky,fyziky,chemie a návazně v technickém kreslení, strojnictví, elektrotechnice, elektrických strojích a přístrojích, výpočetní technice, měření a regulaci,vytápění, vzduchotechnice a ekonomice.

Počínaje 3. ročníkem probíhají úkoly ve formě žákovských projektů, které navazují na učivo probrané v příslušných předmětech.

Absolvent se průběžně seznamuje s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s požadavky právních předpisů – vyhlášek, norem apod.

Odborný výcvik je organizován v dílnách SOU a na pracovištích firem.

Cílem tohoto období je především poznání pracovního prostředí, organizace práce, pracovního tempa, nároků na pracovníky, ale i kontakt se zaměstnanci a rozšíření pracovních zkušeností.

Absolvent tohoto oboru může dalším studiem dosáhnout i vysokoškolské vzdělání.