Čtyřleté s maturitou
36-47-M/01 Stavebnictví (pro chlapce i děvčata)
16-02-M/001 Průmyslová ekologie
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

36-47-M/01 Stavebnictví (pro chlapce i děvčata)

se zaměřením na:

      * Pozemní stavitelství
      * Stavební obnovu
      * Design interiérů
Stručný popis oboru

Studijní obor Stavebnictví připravuje žáky pro činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků ve všech oblastech stavebnictví. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění absolventů v oblastech činnosti stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží, ve stavebních laboratořích,na úseku správním, v oblasti výzkumu a ve sféře podnikatelské v souladu s podmínkami stanovenými Živnostenským zákonem. Spojení všeobecného a odborného vzdělání vytváří základní předpoklady k provádění uvedených činností.

Nespornou výhodou je možnost uplatnění v kterémkoliv místě republiky. Význam odborné stavební profese spočívá v tom, že výsledky pracovního úsilí přežívají díky svému trvalému charakteru. Pomáhají utvářet vzhled měst i vesnic a jsou vnímány širokou veřejností. Studium je vhodné i pro dívky.Design interiérů

Absolvent se uplatní u stavebních firem v různých typových pozicích. V oblasti přípravy staveb na pozici stavební technik přípravy a realizace investic, stavební technik projektant staveb a jejich dílčích částí s rozšířením na technicky, stavebně a esteticky podložené projekty interiérů, v oblasti provádění staveb na pozici stavební technik mistr nebo stavbyvedoucí. Absolvent je připraven pro práci specialisty a poradce při navrhování interiérů v interiérových studiích, jako designer ve výstavnictví i jako pracovník marketingu ve výrobě a prodeji stavebních materiálů, stavebních výrobků a nábytku. Své uplatnění najde absolvent oboru také v oblasti správních institucí jako referent státní správy a samosprávy, okrajově v odborných stavebních laboratořích a zkušebnách v pozici stavební technik zkušebnictví.
Absolvent splní podmínky pro soukromé podnikání ve vázaných živnostech v oblasti stavebnictví a podmínky pro řídící funkce v zaměstnaneckém poměru, které souvisí s výkonem vybraných činností ve výstavbě – projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování staveb, kde je vyžadována autorizace v příslušném oboru působnosti, jehož podmínkou je také středoškolské vzdělání v oboru. Absolvent oboru vzdělání Stavebnictví je připraven k terciárnímu studiu na vysokých školách, především stavebních oborů a interiérového a průmyslového designu. Studiem získá přehled o problematice stavebních oborů i konkrétní představu o náročnosti terciárního studia a jeho obsahu. Je vzděláván tak, aby získal návyky a dovednosti potřebné nejen pro terciární, ale i celoživotní vzdělávání v oblasti stavebnictví.

Očekávané odborné kompetence absolventa

• zajišťuje a posuzuje přípravu a realizaci investičních akcí
• správně volí používané materiály a stavební prvky
• zajišťuje správu a údržbu objektu
• usiluje o nejvyšší kvalitu své práce
• dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu
• jedná hospodárně a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje
• má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání


Mezi specifické výsledky vzdělávání patří:
• velmi dobrá připravenost absolventa vypracovat projektovou dokumentaci a pracovat s ní, a to jak tradičně, tak pomocí aplikačního softwaru AutoCAD, ArchiCAD
• schopnost navrhovat jednoduché stavby a příslušné části staveb charakteru pozemního stavitelství, včetně stavebních úprav a interiéru staveb

Organizace studia

Studium je organizováno jako čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou. Podle platných předpisů poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolvent získá maturitní vysvědčení s možností pokračování na libovolné vysoké škole, především však stavebně technického zaměření - ČVUT. Maturitní zkouška se koná z předmětů český jazyk a literatura, pozemní stavitelství, betonové konstrukce a z volitelného předmětu matematika, nebo cizí jazyk.

Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Vedle běžných způsobů práce ve třídě se uplatňují vhodné výukové metody práce ve skupinách při grafických, konstrukčních a geodetických cvičeních, která směřují k získávání intelektuálních dovedností, stejně jako soustavná práce s výpočetní technikou, zatímco manuální a praktické dovednosti získávají žáci odpovídajícími výukovými metodami a vhodnými formami práce v předmětu praxe. Vhodnou vzdělávací formou jsou i odborné exkurze, výstavy a audiovizuální programy s odbornou tematikou.