Čtyřleté s maturitou
36-47-M/01 Stavebnictví (pro chlapce i děvčata)
16-02-M/001 Průmyslová ekologie
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

36-47-M/01 Stavebnictví (pro chlapce i děvčata)

se zaměřením na:

      * Pozemní stavitelství
      * Stavební obnovu
      * Podnikání a management
      * Dopravní stavitelství

Stručný popis oboru

Studijní obor Stavebnictví připravuje žáky pro činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků ve všech oblastech stavebnictví. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění absolventů v oblastech činnosti stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží, ve stavebních laboratořích,na úseku správním, v oblasti výzkumu a ve sféře podnikatelské v souladu s podmínkami stanovenými Živnostenským zákonem. Spojení všeobecného a odborného vzdělání vytváří základní předpoklady k provádění uvedených činností.

Nespornou výhodou je možnost uplatnění v kterémkoliv místě republiky. Význam odborné stavební profese spočívá v tom, že výsledky pracovního úsilí přežívají díky svému trvalému charakteru. Pomáhají utvářet vzhled měst i vesnic a jsou vnímány širokou veřejností. Studium je vhodné i pro dívky.Organizace studia

Studium je organizováno jako čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou. Podle platných předpisů poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolvent získá maturitní vysvědčení s možností pokračování na libovolné vysoké škole, především však stavebně technického zaměření - ČVUT. Maturitní zkouška se koná z předmětů český jazyk a literatura, pozemní stavitelství, betonové konstrukce a z volitelného předmětu matematika, nebo cizí jazyk.

Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Vedle běžných způsobů práce ve třídě se uplatňují vhodné výukové metody práce ve skupinách při grafických, konstrukčních a geodetických cvičeních, která směřují k získávání intelektuálních dovedností, stejně jako soustavná práce s výpočetní technikou, zatímco manuální a praktické dovednosti získávají žáci odpovídajícími výukovými metodami a vhodnými formami práce v předmětu praxe. Vhodnou vzdělávací formou jsou i odborné exkurze, výstavy a audiovizuální programy s odbornou tematikou.