Partnerské školy

GEORG – MENDHEIM – OBERSTUFENZENTRUM ORANIENBURG
ANDRÉ-PICAN-STR. 39
D-16515 ORANIENBURG
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO
www.gmosz.de

Partnerství mezi Střední odbornou školou stavební a Středním odborným učilištěm stavebním Kolín a Georg-Mendheim Oberstufenzentrum Oranienburg/Zehdenick trvá již od roku 2007. V červnu 2007 podepsali zástupci obou škol Deklaraci o partnerství a spolupráci. Ke vzniku tohoto partnerství významně přispěla organizace Tandem, která pořádá burzy škol a podporuje česko-německé výměny žáků základních a středních škol. Projekty, které jsou realizovány v rámci tohoto partnerství, jsou finančně podporovány Krajským úřadem Středočeského kraje, Česko-německým fondem budoucnosti i nadací EVZ – Erinnerung, Verantwortung, Zukunft.
V každém školním roce stráví žáci z Kolína týden v Oranienburgu, kde jsou ubytováni v hostitelských rodinách, mají připravený zajímavý program a kromě jiného se blíže seznámí s každodenním životem našich západních sousedů. Němečtí žáci přijíždějí taktéž na týden do České republiky, kde pro ně naopak naše škola připravuje program. V rámci každé výměny pracují žáci na společném projektu, kde si prohlubují nejen jazykové znalosti, ale i znalosti problematiky česko-německých dějin, otázek holocaustu, nebezpečí neonacismu a utlačování menšin.

SPOJENÁ ŠKOLA
KREMNIČKA 10
BANSKÁ BYSTRIACA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
http://stavebnabb.edupage.org/

Spolupráce se školou trvá od roku 2015. S touto školou bychom chtěli realizovat projekty v rámci programu ERASMUS+, KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců, realizaci odborných stáží žáků oboru Stavebnictví.
Spojená škola v Banské Bystrici - Kremničce se dlouhodobě profiluje na přípravu odborníků v oblasti stavebnictví a polygrafii. Má dvě organizační složky - Strednú odbornú školu stavebnú a Strednú priemyselnú školu stavebnú. Od roku 2012 je Centrem odborného vzdělávání pro stavebnictví v Banskobystrickém samosprávním kraji. Ve své historii prošla několika organizačními změnami. Je jedinou školou v regionu poskytující střední odborné a úplné střední odborné vzdělání ve výše jmenovaných oblastech. Škola poskytuje komplexní vzdělávací služby žákům z celého Slovenska. Zaměstnanci školy díky aktivnímu zapojování do evropských a rozvojových projektů vytvářejí kvalitní prostorové i materiální podmínky pro výchovně-vzdělávací proces i pro sociální zázemí žáků. Celý areál školy je po kompletní rekonstrukci (došlo k zateplení budov, výměně oken, k modernizaci topného systému). Samozřejmostí je tepelné čerpadlo a kogenerační jednotka, která především slouží jako učební pomůcka pro progresivní studijní obor Technik energetických zařízení budov, který je zaměřený na obnovitelné zdroje energií. Tento obor se vyučuje pouze ve třech školách na Slovensku. Plynové tepelné čerpadlo škola využívá pro klimatizování jižně orientovaných tříd v části budovy, která je určená pro teoretické vyučování. Kogenerační jednotkou instalovanou v plynové kotelně škola pokrývá část vlastní spotřeby elektřiny.
Ve Spojené škole studuje kolem 400 žáků a to 110 žáků v SPŠ stavební, kde je studium ukončeno maturitní zkouškou, 290 žáků v SOŠ stavební, ze kterých 230 žáků studuje studijní obor ukončený maturitní zkouškou s výučním listem a 60 žáků v učebním oboru zakončeném výučním listem. Žáci školy dosahují výborných výsledků v soutěžích jako je například SOČ (Středoškolská odborná činnost), Enersol, Racioenergie. V těchto soutěžích mají žáci možnost porovnat svoje odborné vědomosti a dovednosti v rámci celého Slovenska, ale i v mezinárodních kolech. Škola spolupracuje s odbornými cechy, odbornými firmami, odbornými vysokými školami a v rámci celoživotního vzdělávání organizuje přednášky a odborné semináře pro žáky i širokou veřejnost. Škola klade velký důraz na oblast environmentu a to nejenom ve vzdělávání, ale i ve výchově a osvětě. I z tohoto důvodu se škola zapojila do pilotního ověřování studijního oboru zaměřeného na obnovitelné zdroje energie.

SPOJENÁ ŠKOLA
NÁMESTIE SNP 5
PARTIZANSKÉ
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
http://spojskolape.sk/

Spolupráce se školou v rámci programu ERASMUS+ trvá již od roku 2014. Žáci SOŠ a SOU stavební Kolín oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení realizují na této škole odborné stáže.
Spojená škola Partizanské má 511 žákyň a žáků, kteří studují čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou a tříleté učební obory zakončené výučním listem. Škola žákům nabízí i dvouleté učební obory zakončené vysvědčením o závěrečné zkoušce a nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Škola má k dispozici moderně vybavené učebny pro všeobecně vzdělávací i odborné předměty, několik učeben výpočetní techniky a dílny pro odborný výcvik. Škola se úspěšně prezentuje na veřejnosti - příspěvky o dění ve škole v regionálním tisku, realizací projektu Generačná škola, spolupracuje s odbornými firmami v regionu, navazuje spolupráci se základními školami v rámci podpory odborného školství v regionu, pořádá každoročně burzy škol, prezentační dny školy, zúčastňuje se prezentačních výstav "Stredoškolák" a " Mladý Tvorca". Uvedené aktivity mají za cíl získat co největší počet uchazečů o studium v studijních i učebních oborech. Škola žákům nabízí kromě školních aktivit i mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Okružná 761/25
058 01 Poprad
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
http://sospp.edupage.org/

Spolupráce se školou v rámci programu ERASMUS+ trvá již od roku 2015. Žáci SOŠ a SOU stavební Kolín oboru Truhlář realizují na této škole odborné stáže.
Střední odborná škola, Poprad, v současnosti poskytuje vzdělání ve dvou čtyřletých studijních oborech – Mechanik hasičské techniky a Obchod a podnikání. Tyto studijní obory jsou zakončené maturitní zkouškou. Kromě toho má škola dlouholetou tradici v učebních oborech – zedník, truhlář, instalatér, technicko-administrativní pracovník a stavební výroba. Tyto učební obory jsou zakončené získáním výučního listu. Absolventi těchto učebních oborů mají možnost pokračovat ve studiu formou nástavbového studie v obrech strojírenství, stavebnictví a technicko-ekonomický pracovník. Nástavbové studium je dvouleté, organizované v denní formě studia. Nástavbové studium je zakončené maturitní zkouškou.
Žáci školy získávají odborné vědomosti pod vedením zkušeného kvalifikovaného pedagogického sboru, praktické dovednosti pod dohledem učitelů odborného výcviku. Žáci školy nemají problém se uplatnit na pracovním trhu nejenom na Slovensku, ale i v zahraničí. Zájem o absolventy školy v regionu neustále roste.
Škola je vybavena moderními učebnami pro teoretickou i praktickou výuku, má několik jazykových učeben a učeben výpočetní techniky a moderně vybavené dílny odborného výcviku pro všechny vyučované obory.

EÖTVÖS JÓZSEF REFORMÁTUS
OKTATÁSI KÖZPONT
3360 HEVES
MAĎARSKO
www.ejk-heves.hu/

Spolupráce se školou trvá od roku 2016. S touto školou bychom chtěli realizovat projekty v rámci programu ERASMUS+, KA2 Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe.
Tato škola leží ve městě Heves, nedaleko od historického města Eger a 120 kilometrů od hlavního města Maďarska Budapešti. Škola má 850 žáků, kteří studují gymnázium, střední odbornou školu nebo učební obory. Škola má bohaté zkušenosti s mezinárodní spoluprací, má dvě partnerské školy – v Německu a Rakousku.


www.carducci-galilei.it

Spolupráce se školou trvá od roku 2014. S touto školou spolupracujeme v rámci prevence patologických jevů, zdravého životního stylu a poznávání kulturních rozdílností mezi našimi národy.
Žáci naší školy pravidelně v červnu navštěvují tuto školu, pracují na společných projektech. Žáci, kteří jsou zapojeni do mezinárodních aktivit (výměnné pobyty žáků, sportovně turistické kurzy v zahraničí, odborné stáže žáků v zahraničí) se učí vzájemné toleranci, respektování názorů druhých, respektování různých kultur a rozdílných pohledů na skutečnosti. Mezinárodní aktivity přispívají k porozumění a toleranci žáků, odstraňují případné předsudky na obou stranách.
Za důležité považujeme i to, že se žáci zdokonalují v cizím jazyce a učí se cizí jazyk aktivně používat v zahraničí. Tato zkušenost motivuje žáky k učení se a zdokonalování se v cizích jazycích, což je důležité pro jejich budoucí uplatnění nejenom na domácím, ale i na evropském trhu práce.